De heks van Anjum

De heks van Anjum

Moordzaken  |  7 afleveringen

'De Heks van Anjum' is de titel van het boek van journalist Margriet Brandsma over de beruchte pensionmoorden in het Friese Anjum. Het roept zoveel reacties op dat er nu een vervolg is in de vorm van een podcast. De zaak in het kort: in de tuin van pension 'Het Station' wordt op kerstavond 1997 na een tip het lichaam van een vermoorde man gevonden. Twee dagen later graaft de politie op het terrein van het pension een tweede lijk op, deze man is een half jaar eerder met geweld om het leven gebracht. Pensionhoudster Marjan van der E. wordt voor de moorden veroordeeld maar heeft altijd ontkend. De ongewone moordzaak leidt tot veel ophef en publiciteit. Waarom sloeg de 52-jarige vrouw twee mannen die veel jonger, groter en sterker waren dan zijzelf de schedel in? Welke rol speelt de hennepkwekerij die een week eerder werd opgerold? Waarom is die rol nooit meegenomen in het onderzoek naar deze zaak? Is de onverwachte dood van Marjan vlak voor de verschijning van het boek toeval of speelt er meer? In de podcast ' De heks van Anjum' spreekt Margriet Brandsma met mensen die reageerden op haar boek. Dat leidt tot weer nieuwe bevindingen over de moordzaak, tot (nog meer) verbazing over de manier waarop politie en justitie te werk zijn gegaan. In de podcast leren we Marjan van der E. beter kennen, horen we belastende verklaringen over een van de mannen die de hennepkwekerij in haar schuur exploiteerde en vertelt de advocaat van de pensionhoudster over de mogelijkheden deze zaak heropend te krijgen.   'De Heks van Anjum' is de titel fan it boek fan sjoernalist Margriet Brandsma oer de beruchte pensjonmoarden yn Eanjum. It ropt safolle reäksjes op dat der no in ferfolch is yn de foarm fan in podcast. De saak yn it koart: yn de tún fan pensjon 'Het Station' wurdt op krystjûn 1997 nei in tip it lichem fan in fermoarde man fûn. Twa dagen letter wurdt in twadde lyk opgroeven. Dizze man is in heal jier earder mei geweld om it libben brocht. Pensjonhâlder Marjan van der E. wurdt foar de moarden feroardiele mar se hat altyd ûntkend. De nuvere moardsaak soarget foar in soad opskuor en publisiteit. Wêrom sloech de 52-jierrige frou twa manlju dy't folle jonger, grutter en sterker wiene as sysels de holle yn? Hokker rol spilet de himpkwekerij dy't in wike earder oprôle waard? Wêrom is dy rol nea meinommen yn it ûndersyk nei dizze saak? Is de ûnferwachte dea fan Marjan flak foar de ferskining fan it boek tafal of spilet der mear? Yn de podcast 'De heks van Anjum' praat Margriet Brandsma mei minsken dy't reägearren op har boek. Dat liedt ta wer nije ynsjoggen yn de moardsaak, ta (noch mear) fernuvering oer de wize hoe't plysje en justysje ûndersyk dien ha. Yn de podcast leare we Marjan van der E. better kennen, hearre we belêstende ferklearringen oer ien fan de manlju dy't de himpkwekerij yn har skuorre behearde en fertelt de abbekaat fan de pensjonhâlder de mooglikheden dizze saak opnij foar it gerjocht te krijen.

Verras mij  


Aflevering 6: De handlangers van Marjan

Luister  

De heks van Anjum  /  26-03-2024

Pensionhoudster Marjan van der E. zou bij beide moorden een handlanger hebben ingeschakeld: Pieke H. moest haar helpen Herman Sonnemans te begraven, ze riep de hulp in van Ernst B. om het lijk van Louw de Jong weg te werken. In deze laatste aflevering proberen we contact te leggen met deze handlange...


Aflevering 5: de nabestaanden

Luister  

De heks van Anjum  /  26-03-2024

In aflevering vijf komen nabestaanden van één van beide slachtoffers aan het woord en ook gaan we dieper in op het lijk van Louw de Jong. Heeft dat echt een etmaal onopgemerkt in de voortuin van het pension gelegen zoals altijd door politie en justitie is beweerd? Dat is heel onwaarschijnlijk blij...


Aflevering 4: Het proces, haar dood en wat nu?

Luister  

De heks van Anjum  /  10-10-2023

In deze voorlopig laatste aflevering blikken we terug op het destijds gevoerde proces en met advocaat Paul Acda bespreekt Margriet de mogelijkheid om de zaak te heropenen. Acda is de laatste advocaat die Marjan, tot aan haar onverwachte dood begin 2020, terzijde stond. Ze stierf, volgens de officië...


Aflevering 3: : Jaap K.

Luister  

De heks van Anjum  /  03-10-2023

De derde aflevering gaat grotendeels over deze man, over Jaap K. In haar boek 'De Heks van Anjum' beschrijft Margriet Brandsma hoe hij van twee walletjes eet: hij is actief in het criminele circuit in Fryslân én is informant voor de politie. Het is ook de man die de hennepkwekerij op het terrein v...


Aflevering 2: De hennepkwekerij

Luister  

De heks van Anjum  /  26-09-2023

In deze tweede aflevering aandacht voor de hennepkwekerij op de zolder van de schuur van het pension die een week voor de ontdekking van de moorden wordt opgerold. Margriet Brandsma spreekt de man die de hennepkwekerij opzette en die er een tijdje goed geld verdiende. Hij wordt zonder pardon aan de...


Aflevering 1: Marjan van der E

Luister  

De heks van Anjum  /  26-09-2023

In de eerste aflevering staat Marjan van der E. centraal. Margriet Brandsma spreekt mensen die het boek over de pensionmoorden hebben gelezen en die meer weten over de pensionhoudster. Onder meer een oud-collega uit de horeca meldt zich: tegen hem heeft Marjan opvallende dingen gezegd, vlak voordat...


Trailer: De Heks van Anjum

Luister  

De heks van Anjum  /  21-09-2023

'De Heks van Anjum' is de titel van het boek van journalist Margriet Brandsma over de beruchte pensionmoorden in het Friese Anjum. Het roept zoveel reacties op dat er nu een vervolg is in de vorm van een podcast. De zaak in het kort: in de tuin van pension 'Het Station' wordt op kerstavond 1997 na e...