Podcast Zoeker

Podcast31

Podcast31

Zakelijk  |  33 afleveringen

In Podcast31 koppelen kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering praten we met experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen.

VerDuS-podcast #2 Een beter milieu begint in je straatLuister  

In deze podcast van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) gaat Ymkje de Boer in gesprek met Luca Bertolini (hoogleraar Universiteit van Amsterdam) over de vraag hoe de planologie bijdraagt aan leefbare steden. Bertolini is en was betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten binnen het VerDuS-SUR…

#8 Zelfstandig wonen in de wijk Luister  

Het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang worden getransformeerd. Zelfstandig wonen is nu de norm voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar hoe ziet dit zelfstandig wonen eruit? Er is immers een groot verschil tussen beschermd en zelfstandig wonen. Hoe zorg je dan dat mensen goed …

VerDuS-podcast #1 Stedelijke duurzaamheidstransitiesLuister  

In deze podcast van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) gaat Ymkje de Boer in gesprek met Frank Reniers (Agenda Stad) en Joop de Kraker (hoogleraar Universiteit Maastricht en Open Universiteit) over het thema stedelijke duurzaamheidstransities. Naar aanleiding van onderzoek vanuit het Verdus-SURF…

Webinar terugluisteren: Stikstof en woningbouwLuister  

Hoe kun je omgaan met stikstof bij woningbouw? Tijdens een online themasessie op 12 mei bespraken we de kansen, risico’s en mogelijkheden met o.a. Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (Expertteam Woningbouw). Liever terugkijken? Dat kan op YouTube. Op www.stedelijketransformatie.nl vind je me…

Webinar terugluisteren: Woningbouw in spoorzonesLuister  

Stationsgebieden zijn in trek voor woningbouw. Ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd vergt groeiende OV-mobiliteit meer ruimte. Kansen, combinaties en lastige keuzes. Daarover organiseerden we samen met het Expertteam Woningbouw een digita…

Luisterartikel: Ondermijning op vakantieparkenLuister  

In Gelderland doen gemeenten, samen met onder andere de politie, regelmatig grootscheepse controleacties op vakantieparken in het kader van het Ariadne Project. Ze proberen dan informatie in te winnen en illegale praktijken tegen te gaan. Platform31-onderzoeker Anne Heeger ging (nog vóór de corona…

#7 De meerwaarde van de ervaringsdeskundige Luister  

In de ggz werd ooit gestart met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Inmiddels worden ervaringsdeskundigen steeds vaker in verschillende sectoren ingezet. Dat is niet zonder reden, want ervaringsdeskundigheid kan een enorme meerwaarde bieden voor cliënten, beleids- en praktijkprofessionals en ervar…

Terugluisteren: Verkiezingsdebat Ruimte en WonenLuister  

Op 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De onderwerpen ruimte en wonen zijn belangrijker dan ooit. De schaarse ruimte wordt vanuit alle hoeken geclaimd. Uit een publieksenquête van I&O Research blijkt dat de woningnood, na COVID-19, de grootste uitdaging vormt voor het nieuwe kabinet…

Luisterartikel: Wat maakt een bewonersinitiatief succesvol in de energietransitie?Luister  

Waarom werkt het ene bewonersinitiatief wel en het andere minder goed? Platform31 ging op onderzoek. We keken wat werkt bij verschillende bewoners-voor-bewonersinitiatieven in de energietransitie. In dit luisterartikel vertelt onderzoeker Merel Ooms de belangrijkste resultaten. Lees ook het rapport…

Webinar terugluisteren: De impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingenLuister  

Wat is de impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen? Tijdens een webinar gingen we met onder andere Co Verdaas (TU Delft) en Johan Snel (AM) in gesprek over de gevolgen op korte én langere termijn. En we verkenden hoe gemeenten en marktpartijen bij gebiedstransformaties k…

Empathie, hoop of menselijkheid: de waarde van de ervaringsdeskundigeLuister  

Tijdens het Festival Forensische Zorg deelde onderzoeker Margriet Lenkens (IVO) de resultaten van haar onderzoek waarin ze zeventien ervaringsdeskundigen interviewde over hun ondersteuning aan jonge mensen met crimineel gedrag. Ze gaat in gesprek met ervaringsdeskundige en onderzoeker Leonard van de…

Webinar terugluisteren: Korte voedselketens en de gemeenteLuister  

Korte voedselketens kunnen in potentie bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening, gezonde leefstijl en florerende economie. Dit gaat niet vanzelf. Initiatieven in de korte keten roeien vaak tegen de stroom in. Continuïteit en opschaling blijken vaak lastig. Als gemeente kun je verschillende sta…

Webinar terugluisteren: Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeentenLuister  

Middelgrote gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. Je moet bijvoorbeeld werk maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. En zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft en een passend woningaanbod bieden. Door decentralisaties vanuit het Rijk kre…

#6 Inkopen met impactLuister  

Als publieke organisatie kun je verschil maken met hoe en waar je diensten of producten inkoopt. Zo kun je bijvoorbeeld bijdragen aan een slimme, groene en gezonde toekomst door te kiezen voor duurzame producten of circulaire materialen. Of kiezen voor bepaalde dienstverleners die ook bijdragen aan …

Webinar terugluisteren: Maatschappelijke waarden bij gebiedstransformatiesLuister  

Op welke manier kunnen maatschappelijke waarden een bijdrage zijn voor een stad? Hoe kun je deze waarden meten en meenemen in een uitvraag of opdracht? En hoe neem je ze mee in grondbeleid? In dit webinar gaan we met deze vragen aan de slag, samen met onder andere Tako Postma (stadsbouwmeester Delft…

#5 - Hoe breng je leven in de Participatiewet?Luister  

De Participatiewet is erop gericht dat mensen weer aan het werk komen, maar in de praktijk vinden veel gemeenten de uitvoering best lastig. In Tilburg is gekeken hoe het beter kan. In deze Podcast31 kijken we naar de aanpak en opbrengsten van hun Vertrouwensexperiment: helpen we mensen beter met min…

Terugluisteren: Debat renovatie van de volkshuisvestingLuister  

Het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven…

Webinar terugluisteren: Tips voor een succesvolle aanvraag WoningbouwimpulsLuister  

Gemeenten kunnen vanaf 26 oktober weer projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Met deze regeling kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Voor deze tweede aanvraagronde is 225 miljoen euro beschikbaar. De beoordelingscriteria uit de eerste r…

Webinar terugluisteren: Panelgesprek Mobility Mentoring® in Alphen aan den RijnLuister  

De gemeente Alphen aan den Rijn startte eind 2017 met een pilot Mobility Mentoring® informed werken. Een onderzoeksteam vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31 keek mee: wat levert deze methodiek op voor inwoners met hulpvragen op meerdere leefgebieden? En hoe verloopt de implementatie? Daarover…

Luisterartikel: Maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingenLuister  

Nederlandse steden veranderen in sneltreinvaart. De woningbouwopgave, verduurzaming van bestaande gebouwen en effecten van online winkelen hebben een enorme impact op onze omgeving. Vaak gaan de ontwikkelingen zo snel, dat het lijkt alsof er geen ruimte is voor maatschappelijke initiatieven. Hoe kun…

Webinar terugluisteren: Starters op de woningmarkt | hoe kunnen gemeenten hen helpen?Luister  

Starters hebben het lastig op de woningmarkt. Er is een woningtekort, lange wachttijden, prijzen stijgen en er is de afgelopen jaren veel veranderd. Hoe kunnen gemeenten huur- en koopstarters helpen? Daarover ging het webinar op 29 september.

Luisterartikel: Een gezin met multiproblematiek uit hun noodwoning helpen.Luister  

In veel visies en beleidsnota’s staat de bewoner centraal en wordt een integraal en preventief beleid met de menselijke maat als maatstaf beloofd. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe werkt het bijvoorbeeld als een gezin meerdere problemen heeft en hun woning heeft verloren? Luister naar hoe …

Webinar terugluisteren: Meer sociale woningbouw door samenwerking corporaties en ontwikkelaarsLuister  

Hoe kun je, ondanks de beperkte mogelijkheden als woningcorporatie, het tekort aan sociale woningen verkleinen? Wanneer de gemeente geen actief grondbeleid in transformatiegebieden voert, kun je proberen samen met ontwikkelaars toch de gewenste sociale huur toe te voegen. Hoe werkt dat dan? In een o…

#4 Data in de stadLuister  

Gemeenten beschikken over steeds meer data binnen het sociale, economische en fysieke domein. Dit soort data is enorm waardevol, want hiermee kun je bijvoorbeeld vraagstukken beter begrijpen en beleid gerichter opstellen of aanpassen. Daarmee kun je de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder …

Luisterartikel: Schoolgebouwen aardgasvrij, energieneutraal en circulair verbouwdLuister  

Hoe kun je je basisschool klimaatneutraal en circulair renoveren? En daarmee een aardgasvrij gebouw met een gezond binnenklimaat creëren? Binnen het innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen onderzoeken basisscholen hoe zij hun gebouw duurzaam en aardgasvrij kunnen renoveren. In dit lu…

Webinar terugluisteren: De coronacrisis en de stadLuister  

De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Koos van Dijken van Platform31 en Genie Hendriks van het G40-stedennetwerk delen in dit webinar handvatten en een denkkader om in dit moeilijke proces keuzes te maken.…

Webinar terugluisteren: Samen naar een slimme stadLuister  

Het webinar ‘Samen naar een slimme stad’ is een spoedcursus smart city voor beleidsmedewerkers die het volgende willen leren: wat een smart city en datagestuurd werken inhoudt welke kansen digitalisering en technologisering bieden voor verschillende beleidsdomeinen en hoe je dat praktisch kun…

Luisterartikel: Hoe te handelen als iemand huis en kinderen kan kwijtraken?Luister  

Hoe handel je bij mensen die niet zelfredzaam zijn, met meerdere problemen kampen en hun huis dreigen kwijt te raken? Waarom willen sommige mensen dan niet meewerken aan hulpverlening? Wat gaat er door hun hoofd? Luister naar het verhaal van Frances, die op het punt stond haar huis en kinderen kwijt…

Podcast31 Update #1 - Resultaten MKBA voor Mobility Mentoring® (met bonusvragen)Luister  

In de Podcast31 - update reflecteren experts op actuele vraagstukken binnen onze thema’s of resultaten van een project. In deze eerste update van Podcast31 praten we over de resultaten van de indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Mobility Mentoring®. Wat zijn de werkzame elementen…

Podcast31 Update #1 - Resultaten MKBA voor Mobility Mentoring®Luister  

In de Podcast31 - update reflecteren experts op actuele vraagstukken binnen onze thema’s of resultaten van een project. In deze eerste update van Podcast31 praten we over de resultaten van de indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Mobility Mentoring®. Wat zijn de werkzame elementen…

#3 Gedragsbewust beleid: hoe dan?Luister  

Als je beleid en interventies wilt inzetten om gedrag te veranderen, dan moet je kennis hebben van dat gedrag. Toch zien we bij Platform31 dat de beschikbare kennis over gedrag nog niet altijd wordt vertaald naar in beleid of naar handvatten voor de praktijk. Dat geldt ook in het sociale domein. Hoe…

#2 Dealen met dilemma’s bij stedelijke transformatieLuister  

In Podcast31 koppelen we beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering bespreken we actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. In deze tweede aflevering van Podcast31 praten we over veelvoorkomende dilemma’s bij stede…

#1 De cyclus van armoede en schulden doorbreken met Mobility Mentoring®Luister  

In deze eerste aflevering van Podcast31 praten we over het doorbreken van de cyclus van armoede en schulden door de inzet van Mobility Mentoring®. Hoe werkt Mobility Mentoring®? Wat maakt deze aanpak anders voor zowel deelnemers als de betrokken organisaties en professionals? Om antwoord te krijge…