Podcast31

Podcast31

Zakelijk  |  61 afleveringen

In Podcast31 koppelen kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering praten we met experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen.

Verras mij  


Bestuurlijke besluitvorming over regionale woonafspraken aandachtsgroepen

Luister  

Podcast31  /  11-07-2024

Hoe kunnen bestuurders in een regio zorgen voor een eerlijke verdeling van huisvestingsvragen van aandachtsgroepen, ondanks verschillen in meningen en lokale omstandigheden? In deze podcast delen ervaren bestuurders hun inzichten en strategieën voor succesvolle besluitvorming en samenwerking. We be...


Trendtalk: Ook niet-koplopers zijn nodig voor het versnellen van de energietransitie

Luister  

Podcast31  /  02-07-2024

Vooral de grote groep niet-koplopers bepaalt het tempo van de energietransitie. Het loont daarom om hun bereidheid om te investeren in nieuwe energie te stimuleren en hen ertoe te bewegen hun dagelijkse gewoonten aan te passen. Daarvoor zijn verschillende aanpakken nodig, die rekening houden met de...


Trendtalk: Geef werken en ondernemen de ruimte in de stad

Luister  

Podcast31  /  18-06-2024

Nederlandse steden zoeken naar mogelijkheden om de juiste bedrijven op de juiste plek te kunnen vestigen. Het huidige financiële en juridische instrumentarium is daarvoor in de meeste gevallen ontoereikend. De provincie Utrecht en de regio Drechtsteden tonen aan dat herstructurering toch mogelijk i...


Trendtalk: Aan de slag met een kindvriendelijke openbare ruimte

Luister  

Podcast31  /  12-06-2024

Niet alleen kinderen hebben behoefte aan fijne speelplekken. Kindvriendelijke openbare ruimte kan zorgen voor meer gezondheid, beweging en sociale cohesie voor alle buurtbewoners. Goed ingerichte speelplekken kunnen de samenhang en leefbaarheid in de wijk versterken. Belangrijk dus dat gemeentelijke...


Zorggeschikt wonen

Luister  

Podcast31  /  12-03-2024

In deze Podcast31 aflevering Zorggeschikt wonen zijn we te gast in woonzorgcentrum Humanitas Deventer met drie experts die het voortouw hebben genomen in het agenderen en ontwikkelen van nieuwe woonvormen. Journaliste Dore van Duivenbode gaat in gesprek met: Gea Sijpkes, directeur vanwoonzorgcentrum...


Trendtalk: Bestaanszekerheid

Luister  

Podcast31  /  09-01-2024

Laten we geen minister van sociale zaken, maar een minister voor bestaanszekerheid aanstellen, die aan de slag gaat met het vereenvoudigen en harmoniseren van wet- en regelgeving en verordeningen in het sociale domein. We moeten durven kiezen en schrappen in dit complexe stelsel, zodat professionals...


Trendtalk: Kansen voor regionale ontwikkeling

Luister  

Podcast31  /  09-01-2024

Een langjarige strategie én structureel geld zijn nodig voor de economische ontwikkeling van Nederland. En slimme coalities waarin partijen zich gezamenlijk, elk vanuit hun kracht en op verschillende schaalniveaus, inzetten voor het versterken van onze regio’s, met oog voor hun onderlinge verschi...


Trendtalk: Dilemma's bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem

Luister  

Podcast31  /  27-11-2023

De productie van duurzame energie neemt rap toe. Mooi, maar het brengt ook nieuwe opgaven met zich mee. Zo is draagvlak onder omwonenden en het meeprofiteren door de omgeving van de opbrengsten wenselijk maar niet vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor voldoende ruimte op het elektriciteitsnet. In de...


Trendtalk: Meer woonruimte creëren

Luister  

Podcast31  /  13-11-2023

De vraag naar woonruimte is veel groter dan het aanbod. Dus moet er meer en sneller gebouwd worden, vinden ook provincies. Zij stellen daarvoor de komende jaren geld, capaciteit en kennis ter beschikking. Hun bijdragen lopen uiteen van aanjaagteams en fondsen tot het opzetten van pools met flexibel...


Stimuleren van doorstroming op de woningmarkt

Luister  

Podcast31  /  17-10-2023

Wonen in je vertrouwde huis en omgeving, ook als je ouder wordt. Dat is voor veel ouderen belangrijk. Maar wat als je moeite krijgt om het huis te onderhouden en de zolder al jaren niet meer wordt gebruikt? En je de trap alleen zittend nog op kan? Voor buitenstaanders is het makkelijk: zij vragen z...


BuurtSaam werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt

Luister  

Podcast31  /  02-10-2023

Je stapt de deur uit, maakt een ommetje, een praatje met de buurvrouw, doet wat boodschappen bij de winkel om de hoek… ‘t Klinkt dorps, maar overal - ook in grotere steden - is ‘de buurt’ ons ankerpunt. Daar, in die paar straten, dat ene pleintje, komen we samen, voelen we ons thuis. Langer...


Platteland klimaatbestendig

Luister  

Podcast31  /  16-05-2023

Wat als je jouw grond moet laten onderlopen of de komende zomer vreest; hoe overleeft jouw akker nog een jaar extreme droogte. Allemaal willen we een gezonde omgeving. Geen verontreinigende uitstoot, een bodem vol leven, vitale ecosystemen. Maar ons landschap verandert ingrijpend. Door de klimaatcri...


Behandelmotivatie in de forensische jeugdzorg

Luister  

Podcast31  /  01-05-2023

Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of ernstige gedragsproblemen hebben, kunnen in de forensische jeugdzorg terechtkomen. Ze verblijven dan bijvoorbeeld in een justitiële jeugdinrichting, in de gesloten jeugdzorg op een groep met andere jongeren, of gaan wekelijks of soms zelfs dagelijk...


Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #5 Geclusterd wonen

Luister  

Podcast31  /  26-04-2023

Wonen, als je ouder bent... Als je prima uit de voeten kunt in jouw appartement, maar contact met de jonge generatie mist. Of als je gehecht bent aan ‘t huis waar je al jaren woont en de kinderen hebt grootgebracht. Wat maakt verhuizen dan de moeite… waard? Van de 900.000 nieuwbouwwoningen reser...


Recovery Pathways, een onderzoek naar herstel bij drugsverslaving

Luister  

Podcast31  /  20-04-2023

Een drugsverslaving wordt veelal gezien als een chronische (hersen)ziekte, maar mensen kunnen wel degelijk herstellen van een verslaving en daarbij groeien op persoonlijk, sociaal én maatschappelijk gebied. Een drugsverslaving te boven komen is geen aan- of uitknop, maar een langdurig en complex pr...


Special GezondIn - Groen loont: gezonde leefomgeving in aandachtswijken

Luister  

Podcast31  /  09-01-2023

Zes jaar, zoveel eerder overlijden praktisch opgeleiden gemiddeld dan mensen met een theoretische opleiding. Vijftien jaar leven zij in minder goed ervaren gezondheid. Schrikbarende getallen. Mensen met een lagere sociaaleconomische status wonen niet altijd in de meest groene en gezonde wijken. Da...


Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker

Luister  

Podcast31  /  22-11-2022

Vorige week maakte minister De Jonge bekend dat 13 gemeenten en een samenwerkingsverband financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit is de eerste bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformat...


Versnellingskamers markt-overheid: hoe kunnen overheid en markt omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten?

Luister  

Podcast31  /  28-09-2022

Goede samenwerking tussen markt en overheid is belangrijk om woningbouw te versnellen. Toch loopt de samenwerking tussen projectontwikkelaars en gemeenten soms stroef waardoor woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. In een aantal versnellingskamers markt-overheid leggen projectontwikkelaars e...


Versnellingskamers markt-overheid: wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw?

Luister  

Podcast31  /  21-09-2022

Goede samenwerking tussen markt en overheid is belangrijk om woningbouw te versnellen. Toch loopt de samenwerking tussen projectontwikkelaars en gemeenten soms stroef waardoor woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. In een aantal versnellingskamers markt-overheid leggen projectontwikkelaars e...


Versnellingskamers markt-overheid: hoe kan je woningbouw versnellen binnen wettelijke kaders?

Luister  

Podcast31  /  14-09-2022

Goede samenwerking tussen markt en overheid is belangrijk om woningbouw te versnellen. Toch loopt de samenwerking tussen projectontwikkelaars en gemeenten soms stroef waardoor woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. In een aantal versnellingskamers markt-overheid leggen projectontwikkelaars e...


#9 Armoede en sociale cohesie in de wijk

Luister  

Podcast31  /  13-09-2022

Gordijnen aan de straatkant al maanden dichtgetrokken. Kinderen zonder ontbijt op school. De thermostaat steeds lager. Armoede dringt diep door in de persoonlijke levenssfeer, tot in het lichaam aan toe. Een kind in een arm gezin leeft tot wel vijftien jaar korter in goede gezondheid. In deze Podcas...


Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #4 Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren

Luister  

Podcast31  /  14-07-2022

Vergrijzing en langer zelfstandig thuis vraagt nieuwe woonvormen. Het bouwen en ontwikkelen van woningen is vooruit kijken. Een visie op wonen, zorg en langer thuis is een eerste, belangrijke stap. Daarna komt het echte werk. Hoe zorgen we dat er ontwikkellocaties zijn om nieuwe initiatieven daadwer...


Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #3 Meerpartijensamenwerking bij ontwikkelen en uitvoeren van de woonzorgvisie

Luister  

Podcast31  /  30-03-2022

In de derde aflevering van deze podcastreeks zoomen we in op samenwerken om tot een goede, breed gedragen woonzorgvisie te komen én uit te voeren. Dat vraagt niet alleen om samenwerking binnen gemeenten, maar ook tussen gemeenten, wooncorporaties, zorgorganisaties, marktpartijen én bewoners. Hoe b...


Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #2 Afwegingen en keuzes achter woonzorginnovaties

Luister  

Podcast31  /  01-03-2022

Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag staat centraal in de podcastreeks over Toekomstbestendig wonen met zorg. In de tweede aflevering van deze podcastreeks gaan w...


Webinar terugluisteren: Bouwen in de directe omgeving van het spoor

Luister  

Podcast31  /  15-02-2022

Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich steeds vaker op deze gebieden, want ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd zijn er belemmeringen en specifieke eisen. Het spoor kan zorgen voor...


Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #1 Onderzoek voor de woonzorgvisie

Luister  

Podcast31  /  03-02-2022

Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag staat centraal in de podcastreeks over Toekomstbestendig wonen met zorg. In de eerste aflevering van deze podcastreeks zoomen...


Webinar terugluisteren: Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Luister  

Podcast31  /  12-10-2021

Het vormgeven van participatie bij gebiedsontwikkelingen is complex. Bijvoorbeeld door de belangen van bewoners, bedrijven en andere gebiedsgebruikers. Maar ook omdat ontwikkelaars steeds vaker initiatief nemen om een gebied te transformeren. Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht wordt privaat geor...


VerDuS-podcast #3 Grenswerk voor betere interactie burger en professionals in ruimtelijke planprocessen

Luister  

Podcast31  /  30-09-2021

In deze podcast van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) gaat Ymkje de Boer in gesprek met vier VerDuS SURF-onderzoekers die zich bezighouden met ruimtelijke planprocessen en de interactie tussen burgers en professionals. Hoe is die interactie te verbeteren, zodat de participatie optimaal is? De g...


VerDuS-podcast #2 Een beter milieu begint in je straat

Luister  

Podcast31  /  23-08-2021

In deze podcast van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) gaat Ymkje de Boer in gesprek met Luca Bertolini (hoogleraar Universiteit van Amsterdam) over de vraag hoe de planologie bijdraagt aan leefbare steden. Bertolini is en was betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten binnen het VerDuS-SUR...


#8 Zelfstandig wonen in de wijk

Luister  

Podcast31  /  10-08-2021

Het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang worden getransformeerd. Zelfstandig wonen is nu de norm voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar hoe ziet dit zelfstandig wonen eruit? Er is immers een groot verschil tussen beschermd en zelfstandig wonen. Hoe zorg je dan dat mensen goed ...


VerDuS-podcast #1 Stedelijke duurzaamheidstransities

Luister  

Podcast31  /  26-05-2021

In deze podcast van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) gaat Ymkje de Boer in gesprek met Frank Reniers (Agenda Stad) en Joop de Kraker (hoogleraar Universiteit Maastricht en Open Universiteit) over het thema stedelijke duurzaamheidstransities. Naar aanleiding van onderzoek vanuit het Verdus-SURF...


Webinar terugluisteren: Stikstof en woningbouw

Luister  

Podcast31  /  20-05-2021

Hoe kun je omgaan met stikstof bij woningbouw? Tijdens een online themasessie op 12 mei bespraken we de kansen, risico’s en mogelijkheden met o.a. Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (Expertteam Woningbouw). Liever terugkijken? Dat kan op YouTube. Op www.stedelijketransformatie.nl vind je me...


Webinar terugluisteren: Woningbouw in spoorzones

Luister  

Podcast31  /  12-05-2021

Stationsgebieden zijn in trek voor woningbouw. Ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd vergt groeiende OV-mobiliteit meer ruimte. Kansen, combinaties en lastige keuzes. Daarover organiseerden we samen met het Expertteam Woningbouw een digita...


Luisterartikel: Ondermijning op vakantieparken

Luister  

Podcast31  /  05-05-2021

In Gelderland doen gemeenten, samen met onder andere de politie, regelmatig grootscheepse controleacties op vakantieparken in het kader van het Ariadne Project. Ze proberen dan informatie in te winnen en illegale praktijken tegen te gaan. Platform31-onderzoeker Anne Heeger ging (nog vóór de corona...


#7 De meerwaarde van de ervaringsdeskundige

Luister  

Podcast31  /  29-04-2021

In de ggz werd ooit gestart met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Inmiddels worden ervaringsdeskundigen steeds vaker in verschillende sectoren ingezet. Dat is niet zonder reden, want ervaringsdeskundigheid kan een enorme meerwaarde bieden voor cliënten, beleids- en praktijkprofessionals en ervar...


Terugluisteren: Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen

Luister  

Podcast31  /  09-03-2021

Op 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De onderwerpen ruimte en wonen zijn belangrijker dan ooit. De schaarse ruimte wordt vanuit alle hoeken geclaimd. Uit een publieksenquête van I&O Research blijkt dat de woningnood, na COVID-19, de grootste uitdaging vormt voor het nieuwe kabinet...


Luisterartikel: Wat maakt een bewonersinitiatief succesvol in de energietransitie?

Luister  

Podcast31  /  02-03-2021

Waarom werkt het ene bewonersinitiatief wel en het andere minder goed? Platform31 ging op onderzoek. We keken wat werkt bij verschillende bewoners-voor-bewonersinitiatieven in de energietransitie. In dit luisterartikel vertelt onderzoeker Merel Ooms de belangrijkste resultaten.  Lees ook het rappor...


Webinar terugluisteren: De impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Luister  

Podcast31  /  01-02-2021

Wat is de impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen? Tijdens een webinar gingen we met onder andere Co Verdaas (TU Delft) en Johan Snel (AM) in gesprek over de gevolgen op korte én langere termijn. En we verkenden hoe gemeenten en marktpartijen bij gebiedstransformaties k...


Empathie, hoop of menselijkheid: de waarde van de ervaringsdeskundige

Luister  

Podcast31  /  27-01-2021

Tijdens het Festival Forensische Zorg deelde onderzoeker Margriet Lenkens (Onderzoeksinstituut IVO) de resultaten van haar onderzoek waarin ze zeventien ervaringsdeskundigen interviewde over hun ondersteuning aan jonge mensen met crimineel gedrag. Ze gaat in gesprek met ervaringsdeskundige en onderz...


Webinar terugluisteren: Korte voedselketens en de gemeente

Luister  

Podcast31  /  20-01-2021

Korte voedselketens kunnen in potentie bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening, gezonde leefstijl en florerende economie. Dit gaat niet vanzelf. Initiatieven in de korte keten roeien vaak tegen de stroom in. Continuïteit en opschaling blijken vaak lastig. Als gemeente kun je verschillende sta...


Webinar terugluisteren: Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten

Luister  

Podcast31  /  22-12-2020

Middelgrote gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. Je moet bijvoorbeeld werk maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. En zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft en een passend woningaanbod bieden. Door decentralisaties vanuit het Rijk kre...


#6 Inkopen met impact

Luister  

Podcast31  /  10-12-2020

Als publieke organisatie kun je verschil maken met hoe en waar je diensten of producten inkoopt. Zo kun je bijvoorbeeld bijdragen aan een slimme, groene en gezonde toekomst door te kiezen voor duurzame producten of circulaire materialen. Of kiezen voor bepaalde dienstverleners die ook bijdragen aan...


Webinar terugluisteren: Maatschappelijke waarden bij gebiedstransformaties

Luister  

Podcast31  /  26-11-2020

Op welke manier kunnen maatschappelijke waarden een bijdrage zijn voor een stad? Hoe kun je deze waarden meten en meenemen in een uitvraag of opdracht? En hoe neem je ze mee in grondbeleid? In dit webinar gaan we met deze vragen aan de slag, samen met onder andere Tako Postma (stadsbouwmeester Delft...


#5 - Hoe breng je leven in de Participatiewet?

Luister  

Podcast31  /  25-11-2020

De Participatiewet is erop gericht dat mensen weer aan het werk komen, maar in de praktijk vinden veel gemeenten de uitvoering best lastig. In Tilburg is gekeken hoe het beter kan. In deze Podcast31 kijken we naar de aanpak en opbrengsten van hun Vertrouwensexperiment: helpen we mensen beter met min...


Terugluisteren: Debat renovatie van de volkshuisvesting

Luister  

Podcast31  /  30-10-2020

Het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven...


Webinar terugluisteren: Tips voor een succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls

Luister  

Podcast31  /  29-10-2020

Gemeenten kunnen vanaf 26 oktober weer projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Met deze regeling kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Voor deze tweede aanvraagronde is 225 miljoen euro beschikbaar. De beoordelingscriteria uit de eerste r...


Webinar terugluisteren: Panelgesprek Mobility Mentoring® in Alphen aan den Rijn

Luister  

Podcast31  /  21-10-2020

De gemeente Alphen aan den Rijn startte eind 2017 met een pilot Mobility Mentoring® informed werken. Een onderzoeksteam vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31 keek mee: wat levert deze methodiek op voor inwoners met hulpvragen op meerdere leefgebieden? En hoe verloopt de implementatie? Daarover...


Luisterartikel: Maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingen

Luister  

Podcast31  /  14-10-2020

Nederlandse steden veranderen in sneltreinvaart. De woningbouwopgave, verduurzaming van bestaande gebouwen en effecten van online winkelen hebben een enorme impact op onze omgeving. Vaak gaan de ontwikkelingen zo snel, dat het lijkt alsof er geen ruimte is voor maatschappelijke initiatieven. Hoe kun...


Webinar terugluisteren: Starters op de woningmarkt | hoe kunnen gemeenten hen helpen?

Luister  

Podcast31  /  30-09-2020

Starters hebben het lastig op de woningmarkt. Er is een woningtekort, lange wachttijden, prijzen stijgen en er is de afgelopen jaren veel veranderd. Hoe kunnen gemeenten huur- en koopstarters helpen? Daarover ging het webinar op 29 september.


Luisterartikel: Een gezin met multiproblematiek uit hun noodwoning helpen.

Luister  

Podcast31  /  10-09-2020

In veel visies en beleidsnota’s staat de bewoner centraal en wordt een integraal en preventief beleid met de menselijke maat als maatstaf beloofd. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe werkt het bijvoorbeeld als een gezin meerdere problemen heeft en hun woning heeft verloren? Luister naar hoe...


Webinar terugluisteren: Meer sociale woningbouw door samenwerking corporaties en ontwikkelaars

Luister  

Podcast31  /  03-09-2020

Hoe kun je, ondanks de beperkte mogelijkheden als woningcorporatie, het tekort aan sociale woningen verkleinen? Wanneer de gemeente geen actief grondbeleid in transformatiegebieden voert, kun je proberen samen met ontwikkelaars toch de gewenste sociale huur toe te voegen. Hoe werkt dat dan? In een o...


#4 Data in de stad

Luister  

Podcast31  /  26-08-2020

Gemeenten beschikken over steeds meer data binnen het sociale, economische en fysieke domein. Dit soort data is enorm waardevol, want hiermee kun je bijvoorbeeld vraagstukken beter begrijpen en beleid gerichter opstellen of aanpassen. Daarmee kun je de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder...


Luisterartikel: Schoolgebouwen aardgasvrij, energieneutraal en circulair verbouwd

Luister  

Podcast31  /  12-08-2020

Hoe kun je je basisschool klimaatneutraal en circulair renoveren? En daarmee een aardgasvrij gebouw met een gezond binnenklimaat creëren? Binnen het innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen onderzoeken basisscholen hoe zij hun gebouw duurzaam en aardgasvrij kunnen renoveren. In dit lu...


Webinar terugluisteren: De coronacrisis en de stad

Luister  

Podcast31  /  31-07-2020

De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Koos van Dijken van Platform31 en Genie Hendriks van het G40-stedennetwerk delen in dit webinar handvatten en een denkkader om in dit moeilijke proces keuzes te maken....


Webinar terugluisteren: Samen naar een slimme stad

Luister  

Podcast31  /  18-06-2020

Het webinar ‘Samen naar een slimme stad’ is een spoedcursus smart city voor beleidsmedewerkers die het volgende willen leren: wat een smart city en datagestuurd werken inhoudt welke kansen digitalisering en technologisering bieden voor verschillende beleidsdomeinen en hoe je dat praktisch kunt t...


Luisterartikel: Hoe te handelen als iemand huis en kinderen kan kwijtraken?

Luister  

Podcast31  /  17-06-2020

Hoe handel je bij mensen die niet zelfredzaam zijn, met meerdere problemen kampen en hun huis dreigen kwijt te raken? Waarom willen sommige mensen dan niet meewerken aan hulpverlening? Wat gaat er door hun hoofd? Luister naar het verhaal van Frances, die op het punt stond haar huis en kinderen kwijt...


Podcast31 Update #1 - Resultaten MKBA voor Mobility Mentoring® (met bonusvragen)

Luister  

Podcast31  /  18-05-2020

In de Podcast31 - update reflecteren experts op actuele vraagstukken binnen onze thema’s of resultaten van een project. In deze eerste update van Podcast31 praten we over de resultaten van de indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Mobility Mentoring®. Wat zijn de werkzame elementen...


Podcast31 Update #1 - Resultaten MKBA voor Mobility Mentoring®

Luister  

Podcast31  /  18-05-2020

In de Podcast31 - update reflecteren experts op actuele vraagstukken binnen onze thema’s of resultaten van een project. In deze eerste update van Podcast31 praten we over de resultaten van de indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Mobility Mentoring®. Wat zijn de werkzame elementen...


#3 Gedragsbewust beleid: hoe dan?

Luister  

Podcast31  /  01-04-2020

Als je beleid en interventies wilt inzetten om gedrag te veranderen, dan moet je kennis hebben van dat gedrag. Toch zien we bij Platform31 dat de beschikbare kennis over gedrag nog niet altijd wordt vertaald naar in beleid of naar handvatten voor de praktijk. Dat geldt ook in het sociale domein. Hoe...


#2 Dealen met dilemma’s bij stedelijke transformatie

Luister  

Podcast31  /  12-02-2020

In Podcast31 koppelen we beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering bespreken we actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. In deze tweede aflevering van Podcast31 praten we over veelvoorkomende dilemma’s bij stede...


#1 De cyclus van armoede en schulden doorbreken met Mobility Mentoring®

Luister  

Podcast31  /  09-01-2020

In deze eerste aflevering van Podcast31 praten we over het doorbreken van de cyclus van armoede en schulden door de inzet van Mobility Mentoring®. Hoe werkt Mobility Mentoring®? Wat maakt deze aanpak anders voor zowel deelnemers als de betrokken organisaties en professionals? Om antwoord te krijge...