Podcast Zoeker

Stedelijke Transformatie

Stedelijke Transformatie

Zakelijk  |  34 afleveringen

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. We krijgen 1 miljoen huishoudens erbij in de komende decennia en kampen nu al met een flink woningtekort. Vooral steden staan voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen gaat komen. In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de nodige transformatie van bestaande stedelijke gebieden te intensiveren en te versnellen. Samen met onze projectpartners onderzoeken we de problemen en mogelijke oplossingen.

Webinar terugluisteren: Wouter Jan Verheul over privaat georganiseerde participatie Luister  

Omgevingsparticipatie wordt steeds belangrijker, maar blijkt een grote uitdaging voor iedere initiatiefnemer, eigenaar, projectontwikkelaar en gemeente betrokken bij binnenstedelijke gebiedstransformatie. Het blijkt zowel een voorwaarde, aanwinst, obstakel als kans. Met de nieuwe Omgevingswet wordt …

Webinar terugluisteren: Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingenLuister  

Het vormgeven van participatie bij gebiedsontwikkelingen is complex. Bijvoorbeeld door de belangen van bewoners, bedrijven en andere gebiedsgebruikers. Maar ook omdat ontwikkelaars steeds vaker initiatief nemen om een gebied te transformeren. Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht wordt privaat geor…

Luisterartikel: Opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouwLuister  

Hoe kun je opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw? Binnen het programma Stedelijke Transformatie horen we regelmatig die vraag, maar we zien ook dat er bij een aantal gebiedstransformaties al een integrale aanpak voor verschillende opgaven wordt gehanteerd. In dit luisterartikel geeft Ma…

Webinar terugluisteren: Kansen en mogelijkheden mobiliteitshubsLuister  

We willen onze steden bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met mobiliteit. Tijdens dit webinar verkennen we de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs. Mobiliteitshubs kunnen worden gezien als een belangrijke oplossin…

Webinar terugluisteren: Conceptueel bouwenLuister  

De wooncrisis dwingt ons op andere manieren naar bouwen te kijken. Door bij het bouwen van woningen gebruik te maken van gestandaardiseerde en dus herhaalbare oplossingen, kunnen woningen sneller en goedkoper worden gebouwd. Tijdens de online themasessie op 8 juli vertelden Jasper Ponte (Brink Groep…

Webinar terugluisteren: Stikstof en woningbouwLuister  

Hoe kun je omgaan met stikstof bij woningbouw? Tijdens een online themasessie op 12 mei bespraken we de kansen, risico’s en mogelijkheden met o.a. Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (Expertteam Woningbouw). Liever terugkijken? Dat kan op YouTube. Op www.stedelijketransformatie.nl vind je me…

Webinar terugluisteren: Woningbouw in spoorzonesLuister  

Stationsgebieden zijn in trek voor woningbouw. Ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd vergt groeiende OV-mobiliteit meer ruimte. Kansen, combinaties en lastige keuzes. Daarover organiseerde het programma Stedelijke Transformatie samen met h…

Uit de G40/G4 leerkring Omgevingswet: Gevolgen voor stedelijke transformatieLuister  

Tijdens de G40/G4 leerkring Omgevingswet staat de verbinding tussen gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet centraal. Maarten Hoorn (Platform31) zette tijdens het eerste deel uiteen waar de Omgevingswet leidt tot veranderingen in de processen van stedelijke transformatie. Jeroen Huijben (ministerie v…

Webinar terugluisteren: Innovaties in de bouwLuister  

De grote woningnood, klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie vragen om innovatieve oplossingen in het bouwproces. Hoewel bekend is dat innovaties tijdwinst kunnen opleveren, de bouw goedkoper kan worden en er minder druk op de bouwplaats is, is het nog steeds lastig om innovaties in …

Terugluisteren: Verkiezingsdebat Ruimte en WonenLuister  

Op 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De onderwerpen ruimte en wonen zijn belangrijker dan ooit. De schaarse ruimte wordt vanuit alle hoeken geclaimd. Uit een publieksenquête van I&O Research blijkt dat de woningnood, na COVID-19, de grootste uitdaging vormt voor het nieuwe kabinet…

Themasessie jaarcongres terugluisteren: Sturing en veranderende rol RijksoverheidLuister  

Het Rijk wil meer gaan sturen op de woningbouwontwikkeling. Tijdens dit rondetafelgesprek tijdens het 4de jaarcongres Stedelijke Transformatie bespreken Rik Bauer (directeur ministerie BZK), Harriët Tiemens (wethouder Nijmegen), Anne Koning (gedeputeerde Zuid-Holland) en Henri van Dam (directeur Sy…

Themasessie jaarcongres terugluisteren: Succesvolle publieke plekken creërenLuister  

Het ontwikkelen van een nieuwe wijk kan een complex en uitdagend proces zijn. Er is geen standaard recept voor een succesvolle ontwikkelstrategie. Welke uitdagingen kun je tegenkomen tijdens het ontwikkelen van een nieuwe wijk en hoe ga je hiermee om? Op welke manier ontwikkel je een nieuw wijkcentr…

Themasessie jaarcongres terugluisteren: Voorbeelden uit het buitenlandLuister  

In deze sessie kunt u zich laten inspireren door goede voorbeelden uit het buitenland. KCAP ontwierp het Jurong Lake District in Singapore. We gaan in op de succesfactoren van deze gebiedsontwikkeling en laten zien hoe de geleerde lessen kunnen bijdragen aan de transformatie van het stationsgebied F…

Themasessie jaarcongres terugluisteren: Veranderingen in mobiliteitLuister  

Bij veel gebiedsontwikkelingen wordt op een andere manier naar mobiliteit gekeken: de auto staat minder centraal. Dit draagt bij aan een lagere parkeerbehoefte, waardoor een plan haalbaarder wordt. En het past binnen een trend van verduurzaming en delen van voorzieningen. In deze sessie besteden we …

Themasessie jaarcongres terugluisteren: Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwenLuister  

We staan voor de uitdaging om onze steden weerbaar te maken tegen een snel veranderend klimaat. Ook bij gebiedsontwikkelingen is dit een belangrijke opgave. Hoe voorkomen we wateroverlast, verdroging en hittestress? Natuurinclusief bouwen kan de oplossing zijn, en tegelijkertijd de biodiversiteit, n…

Themasessie jaarcongres terugluisteren: Lessen uit complexe en veelzijdige transformatiesLuister  

Hoe behoud je de samenhang en samenwerking bij complexe en veelzijdige transformaties? Hoe bereik je kwaliteit op verschillende fronten en zorg je tegelijkertijd voor voortgang en (financiële) haalbaarheid? In deze sessie delen twee beproefde transformaties hun antwoorden op deze wezenlijke vragen.…

Themasessie jaarcongres teurgluisteren: Transformaties van binnenstedenLuister  

Steeds meer binnensteden en andere detailhandelsgebieden hebben te maken met leegstand. Het vitaal houden van binnensteden, vraagt om gebiedstransformaties. Wethouder Armand van de Laar (Rijswijk) illustreert dit aan de hand van de ontwikkeling van In de Bogaard. Dit gebied transformeert van winkelg…

Themasessie jaarcongres terugluisteren: Verstedelijking en de Nationale OmgevingsvisieLuister  

De Nationale Omgevingsvisie legt een hoge prioriteit bij de woningbouwopgave. In verschillende regio’s zijn verstedelijkingsstrategieën gemaakt of worden deze ontwikkeld. In dit rondetafelgesprek leggen we de link tussen de verstedelijkingsvraagstukken in de verschillende regio’s en de individu…

Terugluisteren: Jaarcongres Stedelijke Transformatie plenairLuister  

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zorgen er niet alleen voor dat we kunnen voorzien in een woningbehoefte. Het zorgt er ook voor dat we plekken in de stad die nu niet goed functioneren kunnen transformeren tot florerende gebieden. De gebieden kunnen als vliegwiel dienen voor de hele stad. Dat b…

Themasessie jaarcongres terugluisteren: Participatie bij gebiedstransformatiesLuister  

Gebiedstransformatie vraagt om een goede interactie met bedrijven, bewoners en andere gebiedsgebruikers. Door de belangen van de huidige en toekomstige gebruikers goed te borgen, vergroot je de kwaliteit van oplossingen én de acceptatie voor het plan en proces. Aan de hand van casussen uit Utrecht …

Themasessie jaarcongres terugluisteren: Financiën en bekostigingLuister  

Hoe ontstaan onrendabele toppen en hoe ga je ermee om? Welke mogelijkheden zijn er om binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen financieel haalbaar te maken? En hoe kunnen alternatieve financieringsmethoden helpen? In deze sessie delen we de nieuwste inzichten en geleerde lessen. Ook passeert een aanta…

Themasessie jaarcongres terugluisteren: Gezonde verstedelijkingLuister  

Een gezonde leefomgeving staat steeds meer centraal bij gebiedsontwikkelingen. Beweegvriendelijk, stimuleren van ontmoetingen en gezond ouder worden krijgen meer aandacht, naast bekende thema’s als luchtkwaliteit of geluidsoverlast. In deze sessie krijgt u inzicht in ingrepen die een gezonde leefo…

Themasessie jaarcongres terugluisteren: Gebruik van dataLuister  

Bij gebiedsontwikkelingen neemt het gebruik van data een enorme vlucht. Het toepassen hiervan vraagt om een integrale aanpak. In deze sessie bespreken we de drie bouwstenen voor deze integrale aanpak. U leert over het toepassen van data gericht op de gebruiker, we zoomen in op maatschappelijke doele…

Webinar terugluisteren: De impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingenLuister  

Wat is de impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen? Tijdens een webinar gingen we met onder andere Co Verdaas (TU Delft) en Johan Snel (AM) in gesprek over de gevolgen op korte én langere termijn. En we verkenden hoe gemeenten en marktpartijen bij gebiedstransformaties k…

Webinar terugluisteren: Maatschappelijke waarden bij gebiedstransformatiesLuister  

Op welke manier kunnen maatschappelijke waarden een bijdrage zijn voor een stad? Hoe kun je deze waarden meten en meenemen in een uitvraag of opdracht? En hoe neem je ze mee in grondbeleid? In dit webinar gaan we met deze vragen aan de slag, samen met onder andere Tako Postma (stadsbouwmeester Delft…

Webinar terugluisteren: Tips voor een succesvolle aanvraag WoningbouwimpulsLuister  

Gemeenten kunnen vanaf 26 oktober weer projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Met deze regeling kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Voor deze tweede aanvraagronde is 225 miljoen euro beschikbaar. De beoordelingscriteria uit de eerste r…

Luisterartikel: Maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingenLuister  

Nederlandse steden veranderen in sneltreinvaart. De woningbouwopgave, verduurzaming van bestaande gebouwen en effecten van online winkelen hebben een enorme impact op onze omgeving. Vaak gaan de ontwikkelingen zo snel, dat het lijkt alsof er geen ruimte is voor maatschappelijke initiatieven. Hoe kun…

Programmabijeenkomst terugluisteren: Keynote emeritus-hoogleraar Friso de ZeeuwLuister  

In het programma Stedelijke Transformatie werken ruim 30 concrete gebieden aan het versnellen, opschalen en verbeteren van hun binnenstedelijke transformaties. In de afgelopen 2,5 jaar zijn veel lessen en inzichten opgedaan en is voortgang geboekt. Tegelijk hebben de crises rond stikstof, PFAS en nu…

Programmabijeenkomst terugluisteren: Keynote Gents stadsbouwmeester Peter Vanden AbeeleLuister  

In het programma Stedelijke Transformatie werken ruim 30 concrete gebieden aan het versnellen, opschalen en verbeteren van hun binnenstedelijke transformaties. In de afgelopen 2,5 jaar zijn veel lessen en inzichten opgedaan en is voortgang geboekt. Tegelijk hebben de crises rond stikstof, PFAS en nu…

Webinar terugluisteren: Meer sociale woningbouw door samenwerking corporaties en ontwikkelaarsLuister  

Hoe kun je, ondanks de beperkte mogelijkheden als woningcorporatie, het tekort aan sociale woningen verkleinen? Wanneer de gemeente geen actief grondbeleid in transformatiegebieden voert, kun je proberen samen met ontwikkelaars toch de gewenste sociale huur toe te voegen. Hoe werkt dat dan? In een o…

Webinar terugluisteren: Financiering van gebiedstransformatieLuister  

Hoe financier je binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen? Erwin Heurkens en Fred Hobma (TU Delft) vertellen tijdens dit webinar over de verschillende instrumenten en publieke en private mogelijkheden. Zij besteden aandacht aan de verschillen tussen kostenverhaal, financiële bijdragen en baatafroming…

Webinar terugluisteren: Guiding Principles Metro MixLuister  

Hoe kunnen we verschillende vormen van wonen en werken mengen in transformatiegebieden? Het transformeren van binnenstedelijke gebieden tot gemengde milieus kent veel uitdagingen en hindernissen. Daartegenover staat dat de ruimtelijke kwaliteitswinst en de economische voordelen in potentie zeer hoog…

Webinar terugluisteren: Online participatieLuister  

De maatregelen rondom corona zorgen dat we op andere manieren met elkaar moeten samenwerken. Inspraak, cocreatie of andere vormen van participatie bij gebiedsontwikkelingen gebeuren vaak via fysieke ontmoetingen. Zeker nu we nog een tijd fysiek op afstand van elkaar moeten blijven, is het verstandi…

Luisterartikel: Voorbij de geluidsnormenLuister  

Hoe ga je om met alle geluidsnormen, richtwaarden en criteria? En met de geluidseffecten van wegen, bedrijven, spoor of andere nabije geluidsbronnen? Maarten Hoorn van het programma Stedelijke Transformatie vertelt over de mogelijkheden voor een goede akoestische aanpak bij binnenstedelijke gebiedst…