Podcast Zoeker

ZDA Reformatie | Preken/Thema's

ZDA Reformatie | Preken/Thema's

Religie & Spiritualiteit  |  66 afleveringen

Preken en thema's van ZDA Reformatie

Voorjaarsconferentie 2021 - 2300 avonden en morgens en het heiligdomLuister  

2300 avonden en morgens

Voorjaarsconferentie 2021 Opening - De tegenwoordige waarheidLuister  

De tegenwoordige waarheid is de boodschap die voor nu in 2021 geldt. In zeven punten is deze samen te vatten: de drie engelen boodschap, de heiligdomsleer, de zichtbare wederkomst van Jezus, de rechtvaardiging door het geloof, de kennis van de toestand van de doden en de ware rustdag de sabbat. In d…

Preek - Wat is Jezus je waardLuister  

Naar aanleiding van Mattheüs 26:1-16 kunnen we de vraag stellen: ‘Wat is Jezus je waard?’ Maria van Bethanië had er een jaarsalaris voor over om haar Verlosser vlak voor Zijn sterven te zalven met kostbare nardusolie. Judas Iskariot zag dat gebeuren, vond dat verkwisting en besloot uiteindelij…

Preek - Klim op de bergLuister  

In deze thema bestuderen wij 7 verschillende bergen van Israel die een geestelijk betekenis hebben voor ons leven. Elke berg is een stap en in het groeiproces van een christen.

Preek - De luide roepLuister  

De vierde engelboodschap van Openbaring 18 is anders dan de eerste drie. Zelf omvat deze boodschap geen nieuw licht; het is een herhaling van de drie engelboodschappen van Openbaring 14 die aanzwellen tot een luide roep. Voor Gods volk dat nog in Babylon is, is deze boodschap de laatste oproep om er…

Preek - Volgeling van Jezus anno 2021Luister  

Anno 2021 valt het niet mee om een volgeling oftewel een discipel van Jezus te zijn. De voorwaarden en gevolgen zijn niet anders toen dan nu 2.000 jaar later. Jezus zegt in Lukas 14 dat wij al het aardse minder moeten vinden dan het volgen van Jezus. Anders zijn wij niet Zijn volgeling. In vijf stap…

Preken - Er staat geschrevenLuister  

Studie met behulp van Mattheüs 4 over hoe we met verleidingen kunnen omgaan en weerstand kunnen bieden aan verzoekingen

Preek - De ware liefdeLuister  

Heb ook jij ontdekt dat een klein detail in jouw leven, jouw humeur, jouw passie, jouw blijdschap, jouw liefde voor de Heere Jezus, en zélfs jouw liefde voor elkaar …is verdwenen, of beter gezegd: is gestolen! Wanneer je zoveel tekort komt, waardoor je niet meer zoveel van de Heere Jezus en van …

Preek - Het grootste complot ooitLuister  

Beschrijving: In een tijd waarin complottheorieën hoogtij vieren is er voor Gods gemeente maar één complot dat om onze aandacht vraagt, het grootste complot ooit.

Preek - Eenheid en genadeLuister  

Ons verlangen is de wederkomst van Jezus. Echter zien we de ellende van vandaag. Om ons als individu en gemeente voor te bereiden heeft Jezus gebeden voor ons in het hogepriesterlijk gebed. Hij bidt voor onze eenheid. Als wij het karakter van Jezus weerspiegelen, laten wij ook liefde onder elkaar zi…

Preek - Christus onze toevluchtLuister  

Vrijsteden

De derde engelboodschapLuister  

De derde engelboodschap

Preek - God leidt Zijn volkLuister  

Thema: ‘God leidt Zijn volk’. Een overdenking met Psalm 77:21 als leidraad, waarbij de volgende 3 punten worden uitgelicht: 1. Dát Hij Zijn volk leidt: Gij leiddet Uw volk; 2. Hóe Hij Zijn volk leidt: als een kudde; 3. Door wíe Hij Zijn volk leidt: door de hand van Mozes en Aäron. Psalm …

Preek - De waarheidLuister  

In onze wereld overheerst de gedachte dat de waarheid relatief is: wat waar is, hangt er maar net vanaf wie je het vraagt. De overheersende gedachte is daarom dat er niet één waarheid is, maar dat er meerdere waarheden kunnen zijn. Dit staat haaks op het Bijbelse concept van de waarheid. Omdat Jez…

Preek - Vergeef en je zult vergeven wordenLuister  

Vegeef, en je zult vergeven worden. Is dit het motto ook in jouw leven? Hoe vaak staan wij open om graag cadeautjes te ontvangen, maar juist gel bij God de basis van – doe dit uit liefde! Want de Heere heeft juist een blijmoedige gever lief, en zo ook wanneer je Hem nadert om Hem vergeving te vrag…

Preek - Zeven maal zeventigLuister  

Het getal zeventig staat voor de volheid van het volk van God maar ook voor de volheid van genade tijd. Er zijn verschillende voorbeelden in de Bijbel. In deze thema behandelen wij het doel van de 70 weken gevonden in Daniel 9:24. Deze vers staat geschreven in dichterlijke vorm. Er zijn 6 punten…

Gebedslezingen 2020 - Lezing 7: Broederlijke vriendelijkheid en liefdeLuister  

Zevende lezing voor sabbat 12 december 2020. Door T. Petkov, Bulgarije/Verenigde Staten

Gebedslezingen 2020 - Lezing 6: OvergaveLuister  

Zesde lezing voor vrijdag 11 december 2020. Door P. Hunger, Argentië/Verenigde Staten

Gebedslezingen 2020 - Lezing 5: VolhardingLuister  

Vijfde lezing voor woensdag 9 december 2020. Door D. Francis, Sri Lanka/India/Verenigde Staten

Gebedslezingen 2020 - Lezing 4: MatigheidLuister  

Vierde lezing voor dinsdag 8 december 2020. Door A. Ngwenya, Zimbabwe

Gebedslezingen 2020 - Lezing 3: Waar berouwLuister  

Derde lezing voor zondag 6 december 2020. Door E. Mtikama, Malawi.

Gebedslezingen 2020 - Lezing 2: Groeien in geloofLuister  

Tweede lezing voor sabbat 5 december 2020. Door br. Y. Delgado. Peru/Verenigde Staten.

Gebedslezingen 2020 - Lezing 1: Geestelijke kennis Luister  

Eerste lezing voor vrijdag 4 december 2020. Door zr. E. G. White. Verenigde Staten

Preek - Het levend waterLuister  

Jezus is de bron van levend water. De enige die onze geestelijk dorst kan lessen. Doordat Hij op de laatste dag van de lofhuttenfeest opstond en iedereen vertelde dat Hij het levend water was heeft Hij bekend gemaakt dat Hij de Messias was. Hij wil onze lasten van ons wegnemen als wij naar Hem ko…

Preek - Seizoenen voor een Zevende Dags AdventistLuister  

God laat niets aan het toeval over. Ook niet in ons leven. De seizoenen zijn gekomen na de zondvloed. En zo zorgde God dat het op het juiste moment regende en de zon scheen om de gewassen te laten groeien. Zo zorgt God ook in ons leven, alsof het seizoenen zijn voor de ervaringen die ons geloof kunn…

Preek - Het is geschiedLuister  

Weet u of u werkelijk in de eindtijd leeft, wat de allerlaatste genade boodschap is en dat er een verzegeling van de 144.000 plaatsvindt? Wilt ook u hierbij behoren, terwijl de genade deur nog openstaat? In dit onderwerp, getiteld: ‘Het is geschied!’, zullen deze vragen voor u beantwoord worden,…

Preek - De laatste dagen en hoe bereiden wij ons voorLuister  

"De laatste dagen' en hoe bereiden we ons voor". Wat zeggen de Bijbel en de Geest der Profetie ons over de laatste dagen? En tenslotte 7 punten van voorbereiding op deze tijd. Zo goed? Weet niet hoe lang je het wil hebben..

Preek - Richting aan je levenLuister  

Dit thema laat zien dat al weet je dat je een kind van God bent, je wel de juiste keuzes moet maken. Aan de hand van de voorbeelden van Daniël, Jeremia en Jabes zien wij dat. Daniël nam zich in zijn hart voor zich niet te verontreinigen van de heidense tafel van de koning. Dit besluit liet zijn gr…

Preek - Begeer van de Heere regenLuister  

Voorbereid te zijn voor de late regen

Preek - Drie lessen van trekvogelsLuister  

Preek door br. A. van der Plas te Leidschendam

Preek - Wat moeten we doen als we ontmoedigd zijn?Luister  

Preek door br. A. van der Plas te Leidschendam

Preek - Hoe kunnen wij de stem van God leren herkennenLuister  

Wij kunnen Zijn stem herkennen als wij vaker in contact met Hem zijn. Het is niet een emotie, maar het indruk van de Heilige Geest in ons. Het is belangrijk om Zijn stem te herkennen en te gehoorzamen.

Preek - De Tweede engelboodschapLuister  

“De tweede engelboodschap van Openbaring 14 is een bijzondere boodschap. De boodschap van de tweede engel is korter dan die van de eerste en derde engel van Openbaring 14 en ook korter dan de boodschap van de engel van Openbaring 18. In contrast gezien met deze drie engelen - die hun boodschap lui…

Preek voor het avondmaal - De eenheid in de gemeenteLuister  

Deze preek behandelt het belang van de eenheid in de gemeente. Deze eenheid is op basis van de waarheid en kan alleen bereikt worden als wij met Jezus verenigd zijn. Het avondmaal heeft het doel om ons met Jezus en met elkaar te verenigen.

Preek - Eregalerij van geloofLuister  

In dit thema zien wij aan de hand van het voorbeeld van Jozua bij Jericho, dat wij allemaal een Jericho hebben. Obstakels die moeten worden verwijderd. Als wij met het geestesoog kijken zien wij die obstakels. Door onze ogen op Jezus te houden, worden wij mede overwinnaars. Zoals Jezus ook persoonli…

Preek - Gods schepping en Zijn wet brengt ons tot gebedLuister  

Psalm 19 spreekt over de schepping en Gods wet die beiden Gods eer vertellen. De overgang in vers 8 lijkt abrupt vers 8 en toch is deze Psalm één geheel. Het probleem is dat wij ons makkelijker kunnen verlustigen in Zijn schepping maar dat we vaak in de praktijk aan God wet veel minder of zelfs he…

Preek - De onbreekbare beloften van de Heer niet vergetenLuister  

In het thema “Wij moeten de onbreekbare beloften van de Heer niet vergeten”, zien wij langs het leven van Jozef dat hij rotsvast bleef geloven in de beloften van de Heer. Immers was aan zijn grootvader Abraham de belofte van een groot volk gegeven en Jozef geloofde en wist zo dat hij onderdeel w…

Preek - Jezus onze hogepriesterLuister  

Jezus onze Hogepriester staat in de Heilige der Heiligen waar Hij naast het pleiten voor ons ook een onderzoekend oordeel uitvoert.

Preek - Meer van Uw Heilige GeestLuister  

Deze studie betreft een niet veel besproken en dus ook een minder bekend onderwerp. Wij hebben wat vaker gehoord van onze hemelse Vader, van Zijn Zoon, Jezus Christus, Hij Die de Vader gezonden heeft om alle zondaars weer hoop te geven. Maar Wie is in feite de Heilige Geest, en waarom hebt u Hem zó…

Preek - De eerste engelboodschapLuister  

De drie-engelenboodschap van openbaring 14 en de luide roep van openbaring 18 zijn kenmerkend voor het Adventisme. Deze boodschappen zijn echter bedoeld voor de hele wereld, om Gods volk die zich nu nog in verschillende kerken en religies bevinden klaar te maken voor de wederkomst van Jezus. In dit …

Preek - Plotseling zal de Heere naar Zijn tempel komenLuister  

De profetie van Maléachi 3 heeft een dubbele vervulling. De eerste vervulling was toen Jezus als mens op aarde was en Hij de tempel reinigde door de kooplui en geldwisselaars weg te sturen. De tweede vervulling vond plaats in 1844 toen Jezus kwam bij de "Oude van dagen" (Daniel 7:13). Een geestel…

Preek - Dit is de weg, wandel daarin!Luister  

Vaak dwaalt Gods volk af, hetzij in hetgeen het heeft geleerd, hetzij door één of ander omstandigheden, door ziektes of andere problemen. En hierdoor zijn dan ook de gevolgen niet te overzien. Want God kan alleen gehoorzaamheid belonen. Van daar dat wij in dit thema ‘Dít is de weg, wandel daari…

Preek - Gezet aan de rechterhand van GodLuister  

Het verlossingsplan is groot en compleet en omvat het kruis, het werk van de Heilige Geest in onze harten, het priesterschap van Jezus in de hemel, het onderzoekend oordeel en het millennium. In de profetieën van de Bijbel kunnen wij zien dat Jezus niet alleen in de hemel staat te pleiten voor ons…

Preek - Het Eeuwige levenLuister  

Het eeuwig leven is een van de belangrijkste leerstellingen van het Christendom. Paulus schrijft zelfs dat zonder het geloof in het eeuwige leven, het christelijke geloof volstrekt zinloos is. Maar wat betekent deze term eigenlijk? Wanneer begint het? En belangrijker: hoe krijg je het eeuwig leven? …

Preek - Geloof dat redtLuister  

Het thema geloof dat red laat de weg tot zaligheid zien. Aan de hand van de geloofshelden van Hebreeën 11 zien we via een aantal stappen de diepere en feitelijke betekenis wat geloof is. Zonder geloof kunnen we God niet behagen en door het geloof worden we gered.

Preek - De Heere Jezus komt spoedig terug 2Luister  

Deze preek gaat over de wonderbaarlijke nieuws van de wederkomst van Jezus

Preek - Waarom we vandaag voorbereid moeten zijn alsof Jezus morgen terugkomtLuister  

Een Preek van br. J. Rekker

Preek - Voorbestemd om gelijk te zijn aan JezusLuister  

Sommige mensen hebben bezwaar tegen de leerstelling van predestinatie. Het geloof dat God sommige mensen bepaalt voor eeuwige leven en anderen voor eeuwige dood geeft geen goede voorstelling van het karakter van God. De Bijbel leert niet over de voorbestemming van de mens, maar de voorbestemming v…

Preek - De Heere Jezus komt spoedigLuister  

Wat een geweldige gebeurtenis staat de gelovigen in deze laatste tijd te wachten, ‘De Heere Jezus komt terug!’ De komst van de Messias naar deze aarde was tot grote steun van de Oudtestamentische gelovigen. En ruim 2000 jaar geleden, was dit vervuld. Dit gaf hoop aan hun houvast. Ook vandaag kun…

Preek - Hoe kan jij anders zijnLuister  

Niet iedereen is een predikant of evangelist. Wij leven in deze wereld, maar zijn niet van deze wereld. Daniël liet in zijn leven zien dat je anders kan zijn in een wereldse baan. Wat kunnen we van hem leren? Hoe kunnen wij op ons werk, op school of waar dan ook een licht zijn? Vier regels van succ…

Preek - Overgave: De strijd van het geloofLuister  

Overgave is onszelf opgeven, niet onze zonden. Onze zonden opgeven is het resultaat van onszelf overgeven en God zoeken. Romeinen 10: 3, 4. Wij kunnen door onze zonden opgeven verhinderd worden om onszelf op te geven. Romeinen 9:31, 32. Niemand kan zichzelf kruisigen of tot overgave komen. Iemand an…

Preek - Bekering, een keuze die geen uitstel kan lijdenLuister  

Dagelijks zijn er keuzes die urgent zijn of juist uitgesteld kunnen worden. Een van de belangrijkste keuzes die geen uitstel kunnen lijden is bekering. In deze preek kijken we dieper naar wat bekering betekent en wat haar kenmerken zijn.

Preek - Kom, volg mijLuister  

Israël werd in 1 Samuël 4 door de Filistijnen verslagen. Wat zijn de gevolgen als wij de Heer niet om raad vragen? Hoe voorkómen wij onze eigen arrogantie en kunnen we aanmatiging bestrijden? Het antwoord van Christus is, door Hem te volgen. Die uitnodigende woorden sprak Jezus in een lieflijke…

Preek - Hoe lang hinkt gij op twee gedachten?Luister  

Hoelang hinkt gij op twee gedachten? De tijd is aangebroken, waar de Heere Jezus u geheel wil vrijpleiten. Één obstakel is de grote vijand van God en de mens, n.l. satan. Hij weet dat zijn tijd kort is, en gaat rond als een briezende leeuw. De mens is beland in een crisistijd en er is een mogelij…

Preek - Antwoord en tegengif in een wereld met coronaLuister  

In deze ure gaan wij op zoek naar antwoorden tegen de gebeurtenissen in deze tijd. Het is nodig dat de Heilige Geest ons volledig vervuld. Dat wij God laten heersen in ons leven en in ons. Dan kunnen wij begrijpen wat de wil van God is in tijden als deze, als antwoord en tegengif in een wereld met h…

Preek - De Spade regen deel 3Luister  

"De uitstorting van de Heiligen Geest op het Pinksterfeest was de vroege regen, maar de late regen (spade regen) zal nog overvloediger zijn. De Heilige Geest wacht erop, of wij om die uitstorting zullen vragen, en of wij bereid zijn Hem te ontvangen. Jezus wil Zich nogmaals in Zijn volheid openbaren…

Preek - De Spade Regen deel 2Luister  

In de tweede deel van deze thema wordt er gesproken over de komst van de Heilige Geest op het pinksterfeest en wat de gevolgen waren in die tijd. Wij dienen. “Toen de discipelen volmaakt één waren geworden, en niet langer naar de eerste plaats streefden, werd de Heilige Geest uitgestort” - 8T…

Preek - De Spade Regen deel 1Luister  

In deze preek zien wij de betekenis van water in de Bijbel en de vergelijking tussen het landbouw en de belofte van de Heilige Geest voor de gemeente. Preek van 4 januari 2020 te Ellecom, NL

Preek: Er is nog hoop - Y. TrujilloLuister  

In het midden van een ingrijpende pandemie hoeven wij de hoop niet te verliezen. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Job. Of u in een vrijwillige of gedwongen quarantaine zit, ziek bent of gelukkig nog gezond bent: wij kunnen God danken voor de beproevingen en voor de tijd die Hij ons geeft om …

Preek: De Bron van het levende water - J. RekkerLuister  

Iedereen is op zoek naar voldoening in zijn of haar leven, naar iets wat je blijvend gelukkig maakt. Alleen Jezus Christus - de Bron van het levende – kan ons dat geven.

Preek: De zevende plaag - G. PorrasLuister  

Het hoogste punt van de angst van Jakob is de zevende plaag. In deze studie wordt geanalyseerd waarom deze plaag gestudeerd dient te worden en hoe God Zijn kinderen zal beschermen op dit belangrijk moment van de geschiedenis van deze wereld.

Preek: De angst van Jakob - J. RekkerLuister  

In deze preek wordt geanalyseerd de angst die Jakob voelde vóór dat hij zijn broer ontmoette en wat het voor Gods kinderen in de eindtijd betekent

Thema: De feestdagen van de Heere - G. PorrasLuister  

Een algemene inleiding over de joodse feestdagen en wat zij voor ons betekenen

Preek: De genade van Jezus in ons - A. van der PlasLuister  

Deze preek gaat over hoe de genade van Jezus in ons werkzaam is

Preek: Het gebed, een onmisbaar voorrecht - J. RekkerLuister  

"Gebed is als de adem voor de ziel. Zonder het gebed sterft ons geestelijk leven af. Deze preek gaat over het belang van het gebed voor jouw geloofsleven en de sleutels die de Bijbel geeft voor ons contact met God."

Preek: Een Karakter naar de Wil van God - G. PorrasLuister  

Deze preek gaat over het vormen van een karakter naar de wil van God. Voed een gedachte en dan zal de actie worden geoogst. Voed een handeling dan zal gewoonte worden geoogst, Voed een gewoonte dan wordt het karakter gevormd, Vorm een karakter en dan is jouw eindbestemming bepaald "De enige schat di…